ایرانامه - پنل اس ام اس - تعرفه خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی

هزینه سفارش خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 30,000 15,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 70,000 35,000 13 1000XXXXXXXXX 2
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 140,000 70,000 12 1000XXXXXXXX 3
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 280,000 140,000 11 1000XXXXXXX 4
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 360,000 180,000 10 1000XXXXXX 5
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 520,000 260,000 9 1000XXXXX 6
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 720,000 360,000 8 1000XXXX 7
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 3,600,000 3,300,000 7 1000XXX 8
...بزودی ...بزودی ...بزودی ...بزودی 6,600,000 6,000,000 6 1000XX 9

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
...بزودی ...بزودی 15,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
...بزودی ...بزودی 90,000 12 3000XXXXXXXX 2
...بزودی ...بزودی 100,000 10 3000XXXXXX 3
...بزودی ...بزودی استعلام شود 9 3000XXXXX 4
...بزودی ...بزودی استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
...بزودی ...بزودی ...بزودی 15 50001XXXXXXXXX 1
...بزودی ...بزودی 11,000 14 50001XXXXXXXXX 2
...بزودی ...بزودی 30,000 13 50001XXXXXXXX 3
...بزودی ...بزودی 70,000 12 50001XXXXXXX 4
...بزودی ...بزودی 135,000 11 50001XXXXXX 5
...بزودی ...بزودی 220,000 10 50001XXXXX 6
...بزودی ...بزودی 250,000 9 50001XXXX 7
...بزودی ...بزودی 300,000 8 50001XXX 8
...بزودی ...بزودی 4,500,000 7 50001XX 9
...بزودی ...بزودی 7,500,000 6 50001X 10

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
...بزودی ...بزودی 66,000 8 021XXXXXX 1
...بزودی ...بزودی 660,000 5 021XXX 2
...بزودی ...بزودی 792,000 4 021XX 3

کلیه قیمت ها به تومان می باشند.

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.وبلاگ

ایرانامه

تماس با ما